Direkcinė taryba

Nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija ugdymo ir veiklos organizavimo klausimams spręsti. Direkcinė taryba analizuoja ir vertina darbo grupių surinktą informaciją; priima sprendimus dėl mokinių koncertinės, konkursinės veiklos mokyklos, rajono, respublikos renginiuose; analizuoja mokytojų tarybos, metodinės grupės pavestus klausimus; teikia siūlymus mokytojų tarybai dėl mokyklos veiklos tobulinimo.

Įsakymas „Dėl Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklos direkcinės tarybos nuostatų patvirtinimo“

Direkcinės tarybos nuostatai

Direkcinės tarybos pirmininkė – Birutė Paukštienė

Nariai:

Aldona Čeponienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Ugnė Čepulytė, pučiamųjų muzikinio ugdymo skyriaus vedėja;

Laima Kutrienė, fortepijono muzikinio ugdymo skyriaus vedėja;

Irutė Murmienė, akordeono muzikinio ugdymo skyriaus vedėja;

Jūratė Saulienė, styginių muzikinio ugdymo skyriaus vedėja;

Ramutė Veršekytė, teorinio muzikinio ugdymo skyriaus vedėja.