Tvarkos taisyklės

Darbo tvarkos taisyklės

PATVIRTINTA
IMM direktoriaus
2012 m.rugpjūčio 28 d.
įsakymu Nr.O. V.- 41

MOKYKLOS MOKINIŲ ELGESIO IR MOKYMOSI TAISYKLĖS

1. Mokiniai privalo elgtis kultūringai ir pagarbiai mokykloje ir už jos ribų.
2. Mokiniai turi teisę:
2.1. Suderinus su tėvais pasirinkti gebėjimus, interesus atitinkantį ugdymo kursą, programą, dalyko
mokytoją.
2.2. Nustatyta tvarka naudotis mokyklos muzikos instrumentais, natomis, patalpomis.
2.3. Dalyvauti mokyklos savivaldoje.
2.4. Gauti mokesčio už mokslą lengvatas.
2.5. Į nešališką mokymosi pasiekimų įvertinimą.
2.6. Į minties, sąžinės, religijos ir žodžio laisvę.
2.7. Ugdytis sveikoje, saugioje, atitinkančioje higienos reikalavimus aplinkoje.
3. Mokiniai privalo:
3.1. Laikytis mokinių elgesio ir mokymosi taisyklių.
3.2. Stropiai, pagal savo gebėjimus mokytis, reguliariai lankyti ugdymo kursų programose nustatytų
dalykų pamokas.
3.3. Tausoti ir saugoti asmeninį, kitų mokinių turtą ir mokyklos turtą: inventorių, patalpas, baldus,
muzikos instrumentus ir kitas mokymo priemones. Padarytą žalą mokyklai Lietuvos Respublikos
įstatymų, kitų teisės aktų nustatyta tvarka privalo atlyginti mokinys ir jo tėvai (globėjai).
3.4. Laikytis higienos taisyklių.
3.5. Aktyviai dalyvauti mokyklos koncertinėje veikloje, kituose mokyklos meninę veiklą
reprezentuojančiuose rajono ir respublikos renginiuose.
3.6. Lankytis mokyklos salėje organizuojamuose koncertuose, netrikdyti koncertų rimties
netinkamu elgesiu.
3.7. Gerbti budinčias darbuotojas, vykdyti jų nurodymus.
4. Mokiniams draudžiama:
4.1. Atsivedus į mokyklą pašalinius asmenis be administracijos leidimo naudotis mokyklos
patalpomis ir inventoriumi.
4.2. Mokykloje ir mokyklos teritorijoje rūkyti, vartoti svaigalus, narkotikus, psichotropines
medžiagas, naudoti pirotechnikos priemones.
4.3. Pamokų metu naudotis mobiliojo ryšio telefonais.
5. Pažeidus mokinių elgesio ir mokymosi taisykles, taip pat dėl sąmoningo tyčinio nesimokymo,
užsiėmimų praleidinėjimo be pateisinamos priežasties, vadovaujantis mokyklos tarybos nutarimu ir
mokyklos direktoriaus įsakymu, mokiniai šalinami iš mokyklos.