Tvarkos taisyklės

Darbo tvarkos taisyklės

PATVIRTINTA
Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklos direktoriaus
2017 m. rugpjūčio 30 d.
įsakymu Nr. OV- 48

IGNALINOS MIKO PETRAUSKO MUZIKOS MOKYKLA

MOKINIŲ ELGESIO IR MOKYMOSI TAISYKLĖS

1. Mokiniai privalo elgtis kultūringai ir pagarbiai mokykloje ir už jos ribų.

2.Mokiniai turi teisę:
2.1. suderinus su tėvais (globėjais, rūpintojais) pasirinkti gebėjimus, interesus atitinkančią muzikinio ugdymo programą;
2.2. nustatyta tvarka naudotis mokyklos muzikos instrumentais, natomis, patalpomis;
2.3. dalyvauti mokyklos savivaldoje;
2.4. gauti mokesčio už mokslą lengvatas;
2.5. į nešališką mokymosi pasiekimų įvertinimą;
2.6. į minties, sąžinės, religijos ir žodžio laisvę;
2.7. mokytis savitarpio pagalba grįstoje, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkančius mokymosi krūvį ir aplinką.

3. Mokiniai, sudarius mokymo sutartį, privalo:
3.1. laikytis visų jos sąlygų, mokyklos vidaus tvarką nustatančių dokumentų reikalavimų;
3.2. stropiai, pagal savo gebėjimus mokytis, reguliariai lankyti muzikinio ugdymo programose, metiniuose ugdymo planuose nustatytų dalykų pamokas;
3.3. tausoti ir saugoti asmeninį, kitų mokinių turtą ir mokyklos turtą: inventorių, patalpas, baldus, muzikos instrumentus bei kitas mokymo priemones. Padarytą žalą mokyklai Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų nustatyta tvarka privalo atlyginti mokinys ir jo tėvai (globėjai, rūpintojai);
3.4. laikytis higienos taisyklių;
3.5. aktyviai dalyvauti mokyklos koncertinėje veikloje, kituose mokyklos meninę veiklą reprezentuojančiuose rajono ir respublikos renginiuose;
3.6. pagal galimybes lankytis mokyklos salėje organizuojamuose koncertuose, netrikdyti koncertų rimties netinkamu elgesiu;
3.7. gerbti budinčius darbuotojus, vykdyti jų nurodymus.

4. Mokiniams draudžiama:

4.1. atsivedus į mokyklą pašalinius asmenis be administracijos leidimo, naudotis mokyklos patalpomis ir inventoriumi;
4.2. mokykloje ir mokyklos teritorijoje rūkyti, vartoti svaigalus, narkotikus, psichotropines medžiagas, naudoti pirotechnikos priemones;
4.3. pamokų metu naudotis mobiliojo ryšio telefonais;
4.4. naudotis kopijavimo aparatais.
5. Pažeidus Mokinių elgesio ir mokymosi taisykles, taip pat dėl sąmoningo tyčinio nesimokymo, užsiėmimų praleidinėjimo be pateisinamos priežasties, vadovaujantis mokytojų tarybos nutarimu ir mokyklos direktoriaus įsakymu, mokiniai šalinami iš mokyklos.