Komisijos ir darbo grupės

Metodinė grupė:

Metodinės grupės veiklos tikslai: siekti mokytojų profesinių kompetencijų tobulinimo, užtikrinti veiksmingą ir efektyvų ugdymo procesą.

Pirmininkė Jurgita Antonovienė, fortepijono sk. vyresn. mokytoja.

Nariai:
Laima Kutrienė, fortepijono skyriaus vyresn. mokytoja,
Irutė Murmienė, akordeono skyriaus vedėja,
Ramutė Veršekytė, teorinio skyriaus vedėja,
Vytautas Panavas, styginių skyriaus vyresn. mokytojas.

Mokyklos strateginio plano įgyvendinimo stebėsenos darbo grupė:

  • analizuoja Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklos 2016-2019 metų strateginio plano tikslų ir uždavinių įgyvendinimą;
  • skelbia strateginio plano įgyvendinimo stebėsenos rezultatus mokyklos metinėje veiklos ataskaitoje;
  • teikia strateginio plano įgyvendinimo ataskaitą mokyklos savivaldai.

Pirmininkė Aldona Čeponienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nariai:
Ramutė Veršekytė, teorinio skyriaus vedėja,
Jurgita Antonovienė, fortepijono sk. vyresn. mokytoja.

Vaiko gerovės komisija:

  • Komisija organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymosi aplinkos kūrimą,
  • vertina mokyklos ugdymosi aplinką, vaikų saugumą, analizuoja vaikų ugdymosi poreikius, problemas ir jų priežastis,
  • nustato švietimo pagalbos priemonių prioritetus, kryptis, teikimo formą, vykdo kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Pirmininkė Aldona Čeponienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nariai:
Irutė Murmienė, akordeono skyriaus vedėja,
Ramutė Veršekytė, teorinio skyriaus vedėja.

Mokyklos įvaizdžiui tobulinti darbo grupė:

  • Rengia metinių mokyklos įvaizdžio tobulinimo programų projektus.

Pirmininkė Aldona Čeponienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nariai:
Jurgita Antonovienė, fortepijono sk. vyresn. mokytoja.
Virginija Stuglienė, styginių skyriaus vedėja.

Mokyklos švietimo stebėsenos darbo grupė:

• renka, integruoja ir kaupia duomenis apie mokyklos švietimo būklę ir strateginių švietimo uždavinių įgyvendinimo padėtį;
• analizuoja, vertina ir prognozuoja mokyklos švietimo kaitą;
• informuoja visuomenę apie švietimo būklę mokykloje.

Pirmininkė Aldona Čeponienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nariai:
Ramutė Veršekytė, teorinio muzikinio ugdymo skyriaus vedėja,
Jūratė Saulienė, styginių muzikinio ugdymo skyriaus vedėja,
Ugnė Čepulytė, pučiamųjų muzikinio ugdymo skyriaus vedėja,
Irutė Murmienė, akordeono muzikinio ugdymo skyriaus vedėja,
Laima Kutrienė, fortepijono muzikinio ugdymo skyriaus vedėja.

Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklos mokytojų atestacijos komisija

Mokytojų atestacijos komisijos darbo reglamentas

Pirmininkė Birutė Paukštienė, mokyklos direktorė.

Nariai:
Virginija Stuglienė, mokytoja metodininkė, Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklos mokytojų tarybos narė, darbuotojų atstovė;
Laima Kutrienė, mokytoja metodininkė, Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklos mokytojų tarybos narė;
Lina Gladkauskienė, mokinių tėvų atstovė;
Danguolė Vaitkevičienė, Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus vyriausioji specialistė, steigėjo deleguota atstovė.

Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklos etikos komisija

Komisijos narių darbo tvarka, teisės ir pareigos nustatytos Etikos komisijos darbo reglamente

Pirmininkė Aldona Čeponienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nariai:
Komisijos pirmininko pavaduotoja – Jurgita Antonovienė, teorinio muzikinio ugdymo skyriaus vyresn. mokytoja;
Raimondas Jasiulionis, styginių muzikinio ugdymo skyriaus vyresn. mokytojas, muzikos instrumentų derintojas;
Laima Kutrienė – fortepijono muzikinio ugdymo skyriaus mokytoja metodininkė;
Jūratė Saulienė – styginių muzikinio ugdymo skyriaus mokytoja metodininkė.

Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklos Darbo taryba

Darbo tarybos narių veiklą, teises, pareigas reglamentuoja Darbo tarybos rinkimo ir veikimo tvarka

Pirmininkė – Virginija Stuglienė, styginių muzikinio ugdymo skyriaus vedėja, mokytoja metodininkė.

Nariai:
Irutė Murmienė, akordeono muzikinio ugdymo skyriaus mokytoja metodininkė.
Raimondas Jasiulionis, styginių muzikinio ugdymo skyriaus vyresn. mokytojas, muzikos instrumentų derintojas.