Mokytojų taryba

Mokytojų taryba – nuolat veikianti savivaldos institucija mokytojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Į posėdžius gali būti kviečiami kitų mokyklos savivaldos institucijų atstovai. Mokytojų tarybos posėdžius šaukia direktorius, prasidedant ir baigiantis mokslo metams, taip pat kartą per pusmetį, prireikus šaukiami neeiliniai posėdžiai.

Mokytojų tarybos pirmininkė – Birutė Paukštienė.

Nariai – visi mokykloje dirbantys mokytojai.