Paslaugos

Neformaliojo vaikų švietimo mokykla, vykdanti ankstyvojo muzikinio ugdymo, pradinio ir pagrindinio muzikinio ugdymo bei išplėstinio muzikinio ugdymo programas.

  • Ankstyvojo muzikinio ugdymo programa, trunkanti 1-2 metus (5-6 metų amžiaus vaikams). Pradinių muzikavimo įgūdžių formavimas.
  • Pradinio muzikinio ugdymo programa (1-3 mokymo metai) – pradinių muzikos žinių, muzikavimo gebėjimų ir įgūdžių bei bendrųjų ir dalykinių muzikinių kompetencijų mokiniams suteikimas;
  • pagrindinio muzikinio ugdymo programa (4-7 mokymo metai) – mokinių muzikos žinių nuoseklus plėtimas, muzikavimo gebėjimų ir įgūdžių stiprinimas, bendrųjų ir dalykinių muzikinių kompetencijų suteikimas. Pradinio ir pagrindinio muzikinio ugdymo programos sudaro muzikinio ugdymo branduolį. Baigusiems muzikinio ugdymo branduolį ir išlaikiusiems baigiamuosius egzaminus mokiniams išduodami Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos nustatyto pavyzdžio Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimai.
  • Išplėstinio muzikinio ugdymo programa – 1 – 2 metų programa (8 – 9 mokymo metai).
    Programa skirta mokiniams, baigusiems muzikinio ugdymo branduolį (pradinio ir pagrindinio muzikinio ugdymo programas), turintiems muzikinių gabumų, pasiekimų ir pageidaujantiems plėtoti įgytus meninės saviraiškos gebėjimus arba įgyti pradinius kito muzikos instrumento įgūdžius.
    Mokiniams, baigusiems Išplėstinio muzikinio ugdymo programą ar jos dalį, išduodama mokyklos direktoriaus nustatyta tvarka Išplėstinio muzikinio ugdymo programos baigimo pažyma apie išklausytą kursą.

Prašymai mokytis mokykloje priimami nuo einamųjų metų gegužės mėnesio. Tėvai (globėjai, rūpintojai) pateikia prašymą Dėl mokinio priėmimo į Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklą. Prašymo forma čia.

Mokiniai priimami mokytis pagal ankstyvojo, pradinio ir pagrindinio bei išplėstinio muzikinio ugdymo programas vadovaujantis Mokinių priėmimo į mokyklą organizavimo ir vykdymo tvarka.