Vertinimo principai

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo principai Vertinimo tikslas – padėti mokiniui mokytis ir bręsti kaip asmenybei, pateikti informaciją apie mokinio mokymosi patirtį, pasiekimus ir pažangą; nustatyti mokytojo, mokyklos darbo sėkmę, priimti pagrįstus sprendimus.

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas